Show English
Land
Country
Emne
Topic
Kunde
Client
År
Year
Tyskland
Germany
Det Grønne Berlin, affaldssortering, vandforsyning, politik generelt
Green Berlin, waste sorting, water supply, politics in general
KL’s Miljø- og forsyningsudvalg
Local Government Denmark, Committee of Environment and Utilities
2019
Frankrig-Belgien
France-Belgium
Producentansvar på emballager – erfaringer fra de to lande via møder med ministerier, kollektive ordninger og andre interessenter
EPR on packaging – experience from the two countries through meetings with ministries, compliance schemes and other stakeholders
Dansk Affaldsforening, Miljøministeriets følgegruppe for producentansvar
Danish Waste Association, Steering committee on ERP of Ministry of the Environment
2019
Belgien
Belgium
Cirkulær økonomi og de nye affaldsdirektiver. EU og Flandern
Circular Economy and the new waste directives. EU and Flanders
Renosyd I/S
Bestyrelsesrejse

Waste management company Renosyd,
Board of directors
2018
Tyskland
Germany
Offentligt-private partnerskaber,
sorteringsanlæg, biobehandling i Frankfurt og omegn
Public-private partnerships, sorting plants, biotreatment in Frankfurt and surroundings
Nomi4S,
Bestyrelsesrejse
Waste management company Nomi4S,
Board of directors
2018
Skotland
Scotland
Zero Waste – politik og lovgivning, indsamling, RDF, kommunikation
Zero Waste – policy and legislation, collection, RDF, communication
Dansk Affaldsforening,
Bestyrelsesrejse
Danish Waste Association,
Board of directors
2016
USA, San Francisco
USA, San Francisco
Zero Waste - politik og lovgivning, indsamling, behandling, kommunikation
Zero Waste – policy and legislation, collection, treatment, communication
RenoNord,
Bestyrelsesrejse
Waste management company RenoNord,
Board of directors
2016
Østrig
Austria
Når vi taler om genanvendelse af husholdningsaffald, ligger Østrig i toppen i EU, og Oberösterreich ligger i toppen i Østrig. Hvad kan vi lære af dem?
In the recycling of municipal waste, Austria is among the best in the EU and the State of Upper Austria is the best in Austria. What can we learn from them?
KL/MST/Dansk Affaldsforenings Ressourceteams
Local Government Denmark, Danish EPA, Danish Waste Association,
Resource Teams
2016
Holland/Tyskland
Netherlands/ Germany
Oparbejdning/sortering af hård plast.
Kommunal organisering/indsamling.
Reprocessing/sorting of rigid plastics.
Municipal organisation/collection.
Dansk Affaldsforening
Praktikertur
Danish Waste Association
Practitioners’ tour
2015
Belgien
Belgium
EU politik, cirkulær økonomi, socio-økonomisk virksomhed.
EU policy, circular economy, socio-economic company.
Dansk Affaldsforening
Bestyrelsesrejse
Danish Waste Association
Board of directors
2015
Belgien
Belgium
EU politik, organisering, bioforgasning, sortering
EU policy, organisation, anaerobic digestion, separation
Nomi4S
Bestyrelsesrejse
Board of directors
2015
Danmark
Denmark
Den danske affaldsmodel: Dansk Affaldsforening, Revas, Renosyd, Genan
The Danish Waste Model: Danish Waste Association, municipal/intermunicipal waste management company, tyre recycling
Affaldsforening i Østrig
Solid waste management associations of Upper Austria
2014
Schweiz
Switzerland
Den tredje dimension: Arkitektur, genbrugsplads, udstillingscenter
The third dimension: architecture, recycling centre, exhibition centre
Forsyning Helsingør
Ledergruppe
Utility of Elsinore, top management
2013
Frankrig
France
Organisk affald, organisering, sortering (optisk, mekanisk, manuel)
Organic waste, organisation, separation (optical, mechanical, manual)
Renosyd I/S
Bestyrelsesrejse
Board of directors
2013
Danmark
Denmark
Organisk affald – organisering og behandling
Organic waste: organisation and treatment
Axpo Kompogas (Schweiz)
Markedsundersøgelse
Market survey
2013
Belgien
Belgium
EU politik, organisering, sortering
EU policy, organisation, separation
KaraNoveren I/S
Bestyrelsesrejse
Board of directors
2013
Schweiz
Switzerland
Organisering, organisk affald, slaggegenvinding, tekstiler
Organisation, organic waste, slag recovery, textiles
Dansk Affaldsforening
Medlemsrejse
Danish Waste Association
Member tour
2013
Tyskland
Germany
Farligt affald – transport under ADR-reglerne
Hazardous waste – transport under the ADR rules
affald danmark
Arbejdsgruppe farligt affald
Waste denmark, working group for hazwaste
2012
Schweiz
Switzerland
Organisering, organisk affald, slaggegenvinding, forbrænding
Organisation, organic waste, slag recovery, incineration
Renovest I/S
Bestyrelsesrejse
Board of directors
2012
USA
USA
Lovgivning, OPP, forbrænding, omlastning, papirgenanvendelse
Legislation, PPP, incineration, transfer, paper recycling
Renosam
Medlemsrejse
Member tour
2009
Østrig
Austria
Organisering, producentansvar, samforbrænding, deponi
Organisation, EPR, co-incineration, landfilling
nomi I/S
Bestyrelsesrejse
Board of directors
2008
Schweiz
Switzerland
Elskrot (WEEE), batterier – organisation og behandling
WEEE, batteries, organisation and treatment
Elretur
Interessentrejse
Stakeholder tour
2008
Østrig
Austria
MBT, samforbrænding, genanvendelse, deponi
MBT, co-incineration, recycling, landfilling
Renosam
Medlemsrejse
Member tour
2007
Skotland
Scotland
Zero Waste – politik og lovgivning, indsamling, RDF, kommunikation
Zero Waste – policy and legislation, collection, RDF, communication
Dansk Affaldsforening,
Bestyrelsesrejse
Danish Waste Association,
Board of directors
2016
Kontakt
Karen Bahn Kristensen
Cand.ling.merc.
 
Global Translations
Østrupvej 103, Østrup
DK – 3670 Veksø Sjælland
Phone: +45 28 11 67 17
E-mail:
kk@global-trans.dk